Program konference

9:00 - 9:30
Registrace
9:30 - 9:40
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., Ing. Petr Bohuslávek
Zahájení
9:40 - 10:20
Ing. Stanislav Toman
Větrání chráněných únikových cest, změny pro rok 2020
10:20 - 11:00
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., VŠB TU Ostrava
Simulace požáru se zaměřením na větrání chráněných únikových cest typu C
11:00 - 11:30
Ing. Martin Pospíšil, PKPO
Výstavba a bezpečnost O2 Universum – nové přístavby největší multifunkční arény v ČR
11:30 - 11:50
Panelová diskuse
11:50 - 12:10
Přestávka
12:10 - 12:40
pplk. Ing. Tomáš Pavlík, GŘ HZS ČR
Nový zákon o požární ochraně, nová kategorizace budov
12:40 - 13:00
Ing. Tomáš Kozák, výkonný ředitel LLENTAB, spol. s r.o., Ing. Jan Pechač, vedoucí K-projekce LLENTAB, spol. s r.o.
Halové stavby a ocelové konstrukce LLENTAB z hlediska požáru
13:00 - 13:30
Ing. Vladimír Vymětalík, Ph.D., CZB ČR
Zkušenosti s konstrukcí ETICS z hlediska požární bezpečnosti
Přednášející se z důvodu nemoci omlouvá
13:30 - 13:50
Panelová diskuse
13:50 - 14:10
Přestávka
14:10 - 14:40
Ing. Adam Thomitzek, VŠB TU Ostrava
Požární zkouška specifické stavby skladu pneumatik in-situ
14:40 - 15:10
doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D., VUT Brno
Simulace evakuace osob v mimořádných situacích
15:10 - 15:30
Panelová diskuse

Větrání chráněných únikových cest, změny pro rok 2020

Ing. Stanislav Toman

Principy větrání chráněných únikových a zásahových cest v budovách byly nově stanoveny ve změnách technických norem požární bezpečnosti staveb ČSN 73 0802 (nevýrobní objekty) a ČSN 73 0804 (výrobní objekty). Jde o Změny Z3, které jsou platné od února 2020. Budou popsány a vysvětleny hlavní parametrické a funkční požadavky větracích systémů chráněných únikových cest. Cílem prezentace je objasnit novou úpravu těchto důležitých požárně bezpečnostních zařízení.

Ing. Stanislav Toman je přední specialista na požární větrání budov, spolupracovník odboru prevence Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, člen technických normalizačních komisí TNK 27 – Požární bezpečnost staveb a TNK 132 – Technické prostředky a zařízení požární ochrany.

Výstavba a bezpečnost O2 Universum – nové přístavby největší multifunkční arény v ČR

Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., Profesní komora požární ochrany – PKPO; Peritas s.r.o.

Přednáška přináší zkušenosti z výstavby objetu O2 Universum – přístavby největší multifunkční arény a největší kongresové haly v ČR. Objekt bude představen z hlediska jeho základních charakteristik, především z hlediska požární bezpečnosti. Přednáška je zpráva z realizace a postupu výstavby, z koordinačních funkčních zkoušek a zkoušek požárního odvětrání.

Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., je jednatelem společnosti Peritas s.r.o., poskytující komplexní služby v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, revize požárně bezpečnostních zařízení, a členem prezídia Profesní komory požární ochrany.

Připravované změny zákona o požární ochraně a kategorizace staveb

pplk. Ing. Tomáš Pavlík, Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR

Přednáška představuje aktuálně připravované změny legislativy na úseku požární ochrany spojené zejména s rekodifikací stavebního práva. Detailněji se věnuje navrhované kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti, podle které budou stavby posuzovány při výkonu státního požárního dozoru a podle které budou stanoveny požadavky na odbornost zpracovatelů požárně bezpečnostních řešení těchto staveb.

Pplk. Ing. Tomáš Pavlík absolvoval v roce 2007 na Fakultě bezpečnostního inženýrství, Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava obor Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu. Od roku 2006 je příslušníkem Hasičského záchranného sboru, působil ve Zlínském a Olomouckém kraji. V současnosti pracuje na Ministerstvu vnitra - generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Je členem TNK 132 Technické prostředky a zařízení požární ochrany a TNK 27 Požární bezpečnost staveb, kde je předsedou SK 4 Požární inženýrství.

Zkušenosti s uplatněním požadavků ČSN 73 0810 při návrhu a realizaci ETICS

Ing. Vladimír Vymětalík, Ph.D., Cech pro zateplování budov ČR, z.s.

ČSN 73 0810 definuje závazné požadavky pro navrhování a provádění zateplení pomocí ETICS. Při návrhu požárněbezpečnostního řešení je nutné respektovat další související hlediska stavby, vlastnosti použitých výrobků, a to vše v souladu s technologickými zásadami provádění ETICS. Příspěvek se zabývá uplatněním požadavků ČSN 73 0810 na konkrétních objektech.

Ing. Vladimír Vymětalík, Ph.D., je absolventem ČVUT v Praze, Fakulty stavební v oboru Pozemní stavby. V současnosti působí jako místopředseda představenstva Cechu pro zateplování budov ČR, z.s., je členem technické normalizační komise TNK 27 Požární bezpečnost staveb, je spoluautorem požární publikace na téma ETICS a v praxi se zabývá projekční činností, školením a technickým dozorem stavebníka se zaměřením na ETICS.

Simulace evakuace osob v ochraně prioritních měkkých cílů

doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Termín měkký cíl (soft target) sice nemá ustálenou definici, v bezpečností komunitě je nicméně takto vždy označováno místo s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení, které je atraktivní pro útočníka z řad teroristů nebo psychicky narušených jedinců. Provozovatelé měkkých cílů mají k dispozici stále širší portfolio metodických i technických nástrojů, které vznikají na půdorysu Koncepce ochrany měkkých cílů pro období 2017-2020 (vyplývá z usnesení vlády č. 711 ze dne 27. července 2016). Simulační nástroje jsou jedním ze základních nástrojů, protože umožňují analyzovat scénáře nepostihnutelné běžnou bezpečnostní dokumentací objektu.

Tomáš Apeltauer absolvoval obory Teoretická fyzika na Masarykově univerzitě a Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství na VUT v Brně, kde byl následně jmenován docentem a vede zde Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky. Je řešitelem řady projektů se zaměřením na využití simulace pohybu osob při navrhování pozemních staveb, organizaci hromadných akcí a plánování protiteroristických opatřeních s partnery z aplikační sféry, mezi které patří např. města nebo architektonické kanceláře. Působí jako člen Výzkumné rady Technologické agentury ČR nebo Stálého poradního sboru Ministerstva vnitra pro ochranu měkkých cílů.