Program konference

Požární bezpečnost staveb 2024

Kongresový sál PVA Letňany, 19. září 2024

8:30 hod. registrace, 9:00 – 17:00 hod. program konference

První blok

Navrhování vícepodlažních dřevostaveb na účinky požáru, doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

Skladby a nástroje pro navrhování dřevostaveb nejen z pohledu požární odolnosti, Ing. Tomáš Korecký, Ph.D., Saint-Gobain

Novinky a inovace fermacell v požární bezpečnosti dřevostaveb, Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák, James Hardie Europe

Český pavilon EXPO Ósaka – Konstrukční řešení s ohledem na mimořádná zatížení a požární bezpečnost, Ing. Robert Prix

Panelová diskuse přednášejících, odpovědi na dotazy posluchačů

V přestávce dokument Výjimečná stavba koncertní síně v Ostravě slovy jejího autora, architekta Martina Kropáče (Architecture Acts)

Druhý blok

Zkušenosti z vybraných zásahů hasičů při řešení mimořádných událostí na střechách objektů s instalovanými FVE, Ing. Michal Máslo

Předpisy týkající se požární bezpečnosti fotovoltaických systémů, Bc. Zbyněk Tuček

Požární ochrana z hlediska těsnění prostupů, Ing. Aleš Havel, HILTI

Panelová diskuse přednášejících, odpovědi na dotazy posluchačů

V přestávce záznam rozhovoru s generálním komisařem české účasti na světové výstavě EXPO 2025 Ósaka, Ondřejem Soškou o českém pavilónu od Apropos Architects

Třetí blok

Unikátní velkorozměrové požární zkoušky ETICS provedené v ČR, Ing. Marek Pokorný, Ph.D. / Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D.

Panelová diskuse přednášejících, odpovědi na dotazy posluchačů

Další témata se připravují

Anotace přednášek a profily přednášejících:

Navrhování vícepodlažních dřevostaveb na účinky požáru

Konstrukční systémy vícepodlažních dřevostaveb a jejich specifické chování za požáru. Normativní a požárněinženýrský přístup řešení jejich požární bezpečnosti s využitím ČSN, ČSN EN, ČSN ISO a ISO norem. Nové postupy pro stanovení požární odolnosti dřevostaveb pomocí druhé generace Eurokódu 5.

doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., působí na ČVUT v Praze jako pedagogický a vědecký pracovník. Specializuje se na tvorbu evropských a českých technických norem pro navrhování dřevěných konstrukcí za běžné teploty a za požáru. Je autorem řady odborných publikací o dřevěných konstrukcích, patentů a užitných vzorů. Je předsedou TNK 34 - Dřevěné konstrukce a členem komisí: TNK 27 - Požární bezpečnost staveb, TNK 38 - Spolehlivost stavebních konstrukcí, TNK 135 - Dřevo a výrobky na bázi dřeva. Je též předsedou Dřevařské společnosti při Českém svazu stavebních inženýrů.

Skladby a nástroje pro navrhování dřevostaveb nejen z pohledu požární odolnosti

Jaká řešení nejen z pohledu požární odolnosti pro různé druhy dřevostaveb přináší společnost Rigips? Jaké nástroje můžete při navrhování a projektování dřevostaveb využívat? To vše Vám představí pan Tomáš Korecký, Off-Site construction manažer ze společnosti Saint–Gobain.

Ing. Tomáš Korecký, Ph.D., je absolventem Fakulty stavební ČVUT v Praze. Po dokončení doktorského studia v oboru Materiálové inženýrství a chemie pracuje v oblasti stavebních materiálů od roku 2016. Ve společnosti Rigips má na starost konstrukční desky pro dřevostavby a suché podlahy.

Novinky a inovace fermacell v požární bezpečnosti dřevostaveb

Cílem příspěvku je představení nových požárních zkoušek a certifikací dřevostaveb pro sloupkové konstrukce, konstrukce z CLT panelů, hybridní konstrukce, nástavby a rekonstrukce obvodových plášťů. Dále pak detaily a požární řešení v návaznosti na provádění v praxi. 

Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák vystudoval střední školu technickou (obor truhlář dřevěných konstrukcí) a Vysokou školu užitých věd a umění v Hildesheimu (obor Dřevařské inženýrství). Roku 2004 nastoupil do firmy Fermacell jako projekční konzultant. Od roku 2012 působí jako technický ředitel Fermacell (nyní James Hardie Europe) pro Českou a Slovenskou republiku.

Zkušenosti z vybraných zásahů hasičů při řešení mimořádných událostí na střechách objektů s instalovanými FVE

Přednáška provede rozbor konkrétním zásahu při požáru střechy objektu s instalovanou FVE v roce 2023, a to ve vztahu k problematickému vypínání elektrické energie a dalších rizik pro zasahující hasiče. Další rozbor mimořádné události z roku 2020 na střeše objektu ZŠ s instalovanou FVE ukáže na další rizika pro zasahující hasiče. Rozbor bude proveden projektantem PBS a velitelem jednotky sboru dobrovolných hasičů. Přednáška upozorní na to, jak projektanti PBS mohou usnadnit požární zásah, zajistit vyšší bezpečnost zasahujícím hasičům, zajistit zrychlení požárního zásahu, a tím i snížit další možné škody.

Ing. Michal Máslo je absolventem SPŠ stavební Náchod a Fakulty stavební ČVUT v Praze. Od 2015 je autorizovaným inženýrem ČKAIT pro požární bezpečnost staveb. Mezi roky 2011 a 2020 pracoval jako projektant PBS ve společnosti HASIČI s.r.o. Od roku 2021 je jednatelem vlastní společnosti HASPROJEKT. Od útlého věku se věnuje dobrovolné hasičské činnosti, nyní je zástupcem velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Náchodě.

Předpisy týkající se požární bezpečnosti fotovoltaických systémů

Přednáška je zaměřena na předpisy a povinnosti týkající se požární bezpečnosti staveb a časté chyby při povolování FV systémů. Cílem je seznámit posluchače s vyhláškou č. 114/2023 Sb. s ohledem na stavební zákon a základními požadavky ČSN 73 0847 Požární bezpečnost staveb – Fotovoltaické systémy.

Bc. Zbyněk Tuček je absolventem VŠB TU Ostrava, Fakulty bezpečnostního inženýrství. Je odborně způsobilou osobou v požární ochraně a autorizovaný inženýr v oboru PBS. Byl členem HZS hl. m. Prahy – stavební prevence. Nyní je jednatelem a hlavním projektantem ve společnosti TUSPO CO. s.ro. Působí jako Předseda Cechu požární ochrany.

Požární ochrana z hlediska těsnění prostupů

Těsnění prostupů provozních instalací má mnoho aspektů, kterým není v současné době věnována dostatečná pozornost. Jedná se např. o konfigurace konců potrubí, jednotlivé tloušťky stěn potrubí, které je třeba utěsnit, ale také o rozdílný způsob v přístupu ke vzduchotechnickým potrubím. Tato přednáška přináší pohled na to, jak společnost Hilti řeší danou problematiku skrze testování a způsob certifikace jednotlivých řešení.

Ing. Aleš Havel působí jako Sales Manager Fire Protection v regionu E5 – Eastern Europe ve společnosti HILTI.

Unikátní velkorozměrové požární zkoušky ETICS provedené v ČR

V roce 2023 a 2024 byla v ČR v rámci normalizačního rozborového úkolu provedena série 4 unikátních velkorozměrových zkoušek šíření požáru po fasádě s kontaktním zateplovacím systém (ETICS) v různých kombinacích tepelného izolantu z expandovaného polystyrenu a minerálních vláken. Další 2 zkoušky jsou plánovány. Zkušenosti a výsledky zkoušek se diskutují a v budoucnu se projeví v doporučení TNK 27 pro revizi požárních požadavků na ETICS v ČSN 73 0810. 

Ing. Marek Pokorný, Ph.D., pracuje na Fakultě stavební a na UCEEB ČVUT v Praze jako pedagog a vědecko-výzkumný pracovník se zaměřením na požární bezpečnost staveb. Je autorizovaný inženýr a člen technické normalizační komise 27 pro obor požární bezpečnost staveb. Je jednatelem společnosti FiREng se zaměřením na projekční a konzultační činnost.