Program konference

Požární bezpečnost staveb 2023

8:30 - 9:00
Registrace
9:00 - 9:10
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., Ing. Petr Bohuslávek
Zahájení
9:10 - 9:40
doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA
Co nás čeká od TNK 27 v požárních předpisech, přístup TNK 27 ke dřevostavbám
9:40 - 10:10
Ing. arch. Pavel Tomek
Radlický dřevák - největší rezidenční dřevostavba v ČR z CLT panelů
10:10 - 10:40
doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.
Požárně bezpečné konstrukční systémy vícepodlažních dřevostaveb
10:40 - 11:10
Dipl. Ing. Robert Prix
Řešení výškových staveb z hlediska PBŘ, připravovaný koncept inženýrských staveb v Praze
11:10 - 11:55
Panelová diskuse s účastí hlavního partnera konference - Rigips, odpovědi na dotazy
11:55 - 12:40
Přestávka
12:40 - 13:10
Brig. Gen. Ing. Luděk Prudil
Zásah hasičů při požáru elektromobilu v podzemních garážích v Praze
13:10 - 13:40
Ing. Josef Král
Předpisy pro nové i stávající hromadné garáže z hlediska elektromobility a požární bezpečnosti
13:40 - 14:10
Ing. Stanislav Toman
Požární větrání hromadných garáží
14:10 - 14:55
Panelová diskuse, odpovědi na dotazy
14:55 - 15:25
Přestávka
15:25 - 15:55
Ing. Jakub Šejna
Síla ohně – požární experimenty Fakulty stavební ČVUT pohledem vědy a očima fotografa
15:55 - 16:25
Mgr. Radek Kislinger a Bc. Daniel Spáčil
Změnit musíme sami sebe, nejen budoucnost
16:25 - 16:55
Panelová diskuse, odpovědi na dotazy

Anotace přednášek a profily přednášejících:

doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA
Činnost TNK 27 Požární bezpečnost staveb, pohled technické normalizační komise na dřevostavby

Ing. arch. Pavel Tomek
Radlický dřevák - Doposud největší bytový dům ze dřeva vyroste v pražských Radlicích

doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.
Požárně bezpečné konstrukční systémy vícepodlažních dřevostaveb

Mgr. Radek Kislinger a Bc. Daniel Spáčil
Změnit musíme sami sebe, nejen budoucnost

Ing. Josef Král
Požadavky na hromadné garáže z hlediska elektromobility pohledem Profesního aktivu oboru Požární bezpečnost staveb ČKAIT

Ing. Stanislav Toman
Aktuální stav návrhů a požadavků na požární větrání garáží

Ing. Jakub Šejna
Síla ohně – požární experimenty Fakulty stavební ČVUT pohledem vědy a očima fotografa

Činnost TNK 27 Požární bezpečnost staveb, pohled technické normalizační komise na dřevostavby

V rámci přednášky budou prezentovány předpokládané výstupy činnosti TNK 27 Požární bezpečnost staveb v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu. Současně bude komentován pohled technické normalizační komise na přístup k navrhování dřevostaveb z hlediska požární bezpečnosti.

doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA Vystudoval Hornicko-geologickou fakultu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO), obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu. V roce 2002 ukončil studium v doktorském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost. V roce 2013 ukončil studium v oboru Master of Public Administration na vysoké škole CEVRO Institut v Praze. V roce 2017 habilitoval na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO v oboru Bezpečnost a požární ochrana. V roce 2018 ukončil pedagogické vzdělání jako mezinárodní učitel technických předmětů na VŠB-TUO. Od roku 1993 zastával různé pozice v oblasti prevence u Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, od roku 2011 působil na pozici náměstka pro prevenci a civilní nouzovou připravenost. Od roku 2015 působí jako akademický pracovník na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzitě Ostrava. V současné době na pozici děkana. Je předsedou technické normalizační komise TNK 27 Požární bezpečnost staveb. Je členem České asociace hasičských důstojníků (součást Federation of the European Union Fire Officer Associations), Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Reviewer Board časopisu Fire (Multidisciplinary Digital Publishing Institute), Redakční rady časopisu Košická bezpečnostná revue, Redakční rady časopisu Delta Fire Protection and Safety Scientific Journal a Redakční rady časopisu Krízový manažment. Je členem vědecký rad a oborových rad řady vysokých škol.

Zpět na program

Požárně bezpečné konstrukční systémy vícepodlažních dřevostaveb

Volba vhodných konstrukčních systémů vícepodlažních dřevostaveb. Optimální uplatnění výrobků na bázi dřeva na jejich realizaci – především CLT, GLT, SWP. Vhodné uplatnění betonu pro zajištění větší tuhosti a požární bezpečnosti dřevostaveb. Současný stav přípravy nových evropských norem pro navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru.

doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. působí na ČVUT v Praze jako pedagogický a vědecký pracovník a od roku 2013 vede na UCEEB ČVUT výzkumné oddělení Materiály a konstrukce.
Je řešitelem a spoluřešitelem národních a mezinárodních vědeckovýzkumných projektů.
Je autorem řady odborných publikací o dřevěných konstrukcích a také patentů i užitných vzorů.
Předsedá české technické normalizační komisi Dřevěné konstrukce a je členem české technické normalizační komise Požární bezpečnost staveb. Je zpracovatelem evropských a českých norem pro navrhování dřevěných konstrukcí za běžné teploty a za požáru.
Předsedá České dřevařské společnosti Českého svazu stavebních inženýrů.
Pod jeho vedením bylo obhájeno 12 doktorských prací PhD.

Zpět na program

Radlický dřevák - Doposud největší bytový dům ze dřeva vyroste v pražských Radlicích

Skanska plánuje v pražských Radlicích postavit doposud největší bytový dům ze dřeva. Čtyřpodlažní dřevostavba s téměř 80 byty využívá dřevěné CLT desky ve všech nadzemních podlažích a je vystavěná na železobetonové monolitické podnoži. Výstavba projektu by mohla začít už v roce 2024 a bude synonymem nízké energetické náročnosti, moderního bydlení a zdravého stavění. Za architektonickým návrhem stojí přední český ateliér Jakub Cigler Architekti, který navazuje na boom využití dřeva ve výstavbě v zahraničí. Cílem pilotního projektu je prokázat funkčnost materiálu v rezidenční výstavbě v podmínkách České republiky a ověřit jeho potenciál pro budoucí využití s cílem urychlení výstavby a redukce uhlíkové stopy.

Ing. arch. Pavel Tomek, projektový manažer Skanska Residential, absolvoval Fakultu architektury na ČVUT v Praze. Od té doby působil v různých odvětvích stavebního developmentu, zejména pak ve vedení bytových projektů. Do Skanska nastoupil v roce 2018 a aktuálně zde zastává pozici projektového manažera. Je vedoucím projektového týmu a do jeho kompetence spadá komplexní developerská činnost včetně koordinace inženýringu, designu, kvality a technických řešení. Jakožto architekt prosazuje u svých projektů kvalitní architektonický a urbanistický projev, a rád hledá nové výzvy zejména ve směru udržitelné výstavby.

Zpět na program

Změnit musíme sami sebe, nejen budoucnost

Požární ochrana čelí v současné době mnoha výzvám, které souvisí s bouřlivým technologickým vývojem. A ze současných zkušeností by se dalo lidově říci, že „systém nestíhá“, a to nejen v požární ochraně. A právě o tom, co se mnohdy děje v naší společnosti, si budou povídat Radek Kislinger a Daniel Spáčil.
Mnoho společností v České republice se muselo popasovat se systémem požární ochrany, který je zde nastaven. V mnoha ohledech je tento systém konzervativně tradicionalistický a nesnáší změny. Jenže právě tím je dnešní doba charakteristická. Takže, kam se dnes podíváme, je v oblasti technologií něco nového, šokujícího a nebezpečného, vyžadující dynamické, bezpečné nebo geniálně vyspělé řešení. A ne vždy se to děje tak, jak bychom očekávali od vyspělé společnosti 21. století, která, jak se zdá, svým čistě lidským přístupem pokulhává. Nebo je to všechno jinak?

Mgr. Radek Kislinger je rizikový inženýr ve společnosti Uniqa pojišťovna, a.s., soudní znalec v oboru požární ochrana - specializace vyšetřování požárů, vedoucí pracovní skupiny požární ochrana pod Bezpečnostní sekcí Hospodářské komory, 25 let pracoval jako příslušník HZS ČR v oblasti státního požárního dozoru, zejména vyšetřování požárů.


Bc. Daniel Spáčil je vedoucí sekce BOZP ve společnosti TUSPO CO. s.r.o., která nabízí kompletní služby v oblastech organizace požární ochrany, bezpečnosti práce a požární bezpečnosti staveb. Daniel Spáčil je odborně způsobilá osoba v požární ochraně, odborně způsobilá osoba v prevenci rizik, absolvent VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství.

Zpět na program

Požadavky na hromadné garáže z hlediska elektromobility pohledem Profesního aktivu oboru Požární bezpečnost staveb ČKAIT

V rámci přednášky bude představena činnost Profesního aktivu oboru Požární bezpečnost staveb. Další část přednášky se bude věnovat aktuálnímu stavu požadavků na hromadné garáže, na jejichž přípravě se mimo jiné členové Profesního aktivu podílejí.

Ing. et Ing. Josef Král v roce 2004 absolvoval na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TUO), Fakultě stavební, obor Průmyslové a pozemní stavitelství a v roce 2007 navazující magisterské studium na VŠB-TUO, Fakultě bezpečnostního inženýrství, obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu. Od roku 2008 pracuje ve společnosti Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o. jako projektant požární bezpečnosti staveb se zaměřením zejména na průmysl, logistiku a energetiku. Od 1. ledna 2023 je předsedou Profesního aktivu oboru Požární bezpečnost staveb ČKAIT.

Zpět na program

Aktuální stav návrhů a požadavků na požární větrání garáží

Přednáška bude zaměřena na současnou situaci týkající se požárního větrání garáží. Představen bude dosavadní postup při přípravě a tvorbě právních a normativních předpisů zaměřených na požární bezpečnost garáží ve vazbě na rozvoj elektromobility a dalších souvisejících technických aspektů. Prezentace se soustředí zejména na popis různých systémů požárního větrání hromadných garáží, které mohou být v garážích uplatněny a navrženy. Představen bude rovněž současný evropský předpis zaměřený na horizontální a proudové (JET) větrání uzavřených parkovišť včetně možností jejich analýzy CFD metodami. Budou vysvětleny funkční a principiální zásady jednotlivých větracích systémů a jejich dopad do koncepce architektonicko-stavebního řešení garáží a celé stavby. Dále bude zmíněna vazba a požadavky na řídicí systémy těchto požárně větracích zařízení, na elektrickou požární signalizaci, na detekční systémy a další související požárně bezpečnostní zařízení budovy včetně nezbytnosti zohlednění strategie a taktiky při zásahu hasičských jednotek.

Ing. Stanislav Toman absolvoval ČVUT Fakultu strojní v roce 1980. Dlouhodobě se specializuje na požární větrání budov, tj. na větrání chráněných únikových cest a na zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT) jako projektant. Aktivně spolupracuje s Odborem prevence Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Je členem technických normalizačních komisí TNK 27 – Požární bezpečnost staveb a TNK 132 – Technické prostředky a zařízení požární ochrany. Publikuje v odborných časopisech, na internetu, přednáší na tematických seminářích a konferencích.

Zpět na program

Síla ohně – požární experimenty Fakulty stavební ČVUT pohledem vědy a očima fotografa

Výstava Síla ohně – požární experimenty Fakulty stavební ČVUT pohledem vědy a očima fotografa představuje současný výzkum požárů a požární experimenty na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Expozici tvoří artefakty z pokusů a fotografie a postery popisující experimentální výzkum v oblasti požárů a požární bezpečnosti staveb. Výstava si klade za cíl seznámit návštěvníky se sílou, intenzitou a ničivostí ohně při požárech v budovách. Představované experimenty jsou pro názornost doplněny o ukázky originálních ohořelých materiálů z laboratorních zkoušek. Ohořelé vzorky jsou zakonzervované, takže si na ně lze doslova sáhnout. Vybrané vystavené experimenty:

  • vývoj pyrolýzy dřeva (tepelný rozklad dřeva) při přirozeném požáru
  • plošné hoření – vývoj trhlin v dřevěném podhledu
  • chování plechového střešního pláště vystaveného teplotám až do 600 °C
  • důsledky požáru při výskytech předmětů na únikových cestách
Ing. Jakub Šejna vystudoval Střední odbornou školu požární ochrany ve Frýdku-Místku pod MV ČR. V roce 2014 nastoupil na Fakultu stavební ČVUT, kde se v bakalářském studiu věnoval požární bezpečnosti staveb a v navazujícím inženýrském studiu, které dokončil v roce 2020, integrální bezpečnosti staveb. V doktorandském studiu řeší problematiku tepelné degradace dřeva a modelování vývoje požáru v objektech s dřevěnými konstrukcemi. Dále se zabývá výzkumem nových možností pasivní ochrany ocelových konstrukcí pomocí dřevěného obkladu nebo speciálních nástřiků na bázi alkalicky aktivovaných cementů. V rámci projekční činnosti zpracovává požárně bezpečnostní řešení staveb s pokročilým modelováním a dalšími analýzami pro požární posuzování staveb.

Zpět na program