Program konference

10:00 - 10:30
Prezentace
10:30 - 10:40
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., Ing. Petr Bohuslávek
Zahájení konference
10:40 - 11:40
Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA
Světový pokrok v požární bezpečnosti výškových budov a jejich odolnosti v mimořádných situacích po kolapsu věží WTC v září 2001
11:40 - 12:10
Ing. Marek Pokorný, Ph.D., ČVUT v Praze
Požární bezpečnost a rizika větraných fasádních systémů
12:10 - 12:35
Panelová diskuse autorů předchozích přednášek a zástupce společnosti Knauf (Ing. Miroslav Nyč), hlavního partnera konference, odpovědi na dotazy posluchačů
12:35 - 13:05
Přestávka
13:05 - 13:35
Ing. Ladislav Valeš, soudní znalec
Vliv materiálové skladby ETICS na požární bezpečnost budov
13:35 - 14:05
Mgr. et Mgr. Pavel Krčílek, DiS.
Role MČ v otázkách požární bezpečnosti a prevence
14:05 - 14:35
Ing. Martin Podjukl, MV ČR, HZS ČR
Požáry bytových domů vybraných sídlištních celků
14:35 - 15:05
Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., profesní komora PO
Zajištění požární bezpečnosti na objektu MČ Prahy 11
15:05 - 15:40
Panelová diskuse autorů předchozích přednášek a zástupce společnosti CIUR (Ing. Jiří Labudek, Ph.D.) a společnosti Zahas (Bc. Tomáš Červenka), hlavních partnerů konference, odpovědi na dotazy posluchačů
15:40 - 16:00
Přestávka
16:00 - 16:30
Ing. Stanislav Toman
Aktuální úvahy nad větráním chráněných únikových a zásahových cest
16:30 - 16:55
Panelová diskuse autora předchozí přednášky a zástupce společnosti Lindab (Ing. Adriána Kelnarová), hlavního partnera konference, odpovědi na dotazy posluchačů

Světový pokrok v požární bezpečnosti výškových budov a jejich odolnosti v mimořádných situacích po kolapsu věží WTC v září 2001

Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA

Rekapitulace příčin zhroucení věží 1WTC a 2WTC Světového obchodního centra v New Yorku v září 2001 se zřetelem na povahu a účinky vzniklého požáru. Hlavní koncepční, konstrukční a technologická opatření zvyšující odolnost výškových budov vůči účinkům požáru a dalším mimořádným zatížením a vlivům zavedená globálně v bezprostřední reakci na kolaps věží WTC. Praktická doporučení pracovní skupiny CTBUH Fire & Safety Working Group z roku 2014 pro navrhování a provádění výškových budov zvyšující jejich požární bezpečnost a bezpečnost jejich uživatelů v mimořádných situacích. Příklady moderních opatření zvyšujících požární bezpečnost a odolnost v mimořádných situacích mrakodrapů nového Světového obchodního centra v New Yorku a dalších progresivních výškových budov světa

Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA, absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby. Projektoval v SUDOP Praha, později učil na FSv ČVUT, 1994‒1999 byl technickým ředitelem firmy Stavby mostů Praha. V období 1999 až 2014 řídil Českou betonářskou společnost ČSSI, 2001‒2006 vydavatelství BETON TKS. Od roku 2004 řídí společnost ACONSE CZ. Hlavní náplní odborné činnosti jsou konstrukční beton, betonové mosty a výškové budovy; věnuje se také popularizaci staveb a publikační činnosti.

Požární bezpečnost a rizika větraných fasádních systémů

Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

Národní legislativní požadavky pro ETICS byly nastaveny smysluplně, byť praxe postupně poukazuje na diskutabilní hlediska. Naopak legislativně nedostatečné jsou národní požadavky pro větrané (nekontaktní) fasádní systémy. Ty jsou v současné době předmětem odborné diskuze TNK 27 pro požární bezpečnost staveb a Hasičského záchranného sboru ČR. Právě fasády jsou v Evropě posledním stavebním výrobkem, pro které není definován jednotný postup velkorozměrového zkoušení z hlediska reakce na oheň, tj. hodnocení rizika šíření požáru po vnější straně budovy. Závažnost problému a požární rizika větraných fasád budou konfrontovány také s dostupnými informacemi z loňského tragického požáru výškového bytového domu Grenfell Tower v Londýně a s výsledky souvisejícího výzkumu fasád na ČVUT v Praze.

Ing. Marek Pokorný, Ph.D., absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze (2005). Od roku 2007 působí jako oborný asistent na Katedře konstrukcí pozemních staveb. Šest měsíců hostoval v požární laboratoři na univerzitě Stord-Haugesund v Norsku (2009/2010). Disertační práci (2012) zpracoval na téma Instalační šachty z požárního hlediska. Od roku 2013 je vědecko-výzkumným pracovníkem v požární laboratoři UCEEB ČVUT v Praze. Je spolupracovníkem TNK 27 – Požární bezpečnost staveb.

Panelová diskuse autorů předchozích přednášek a zástupce společnosti Knauf, hlavního partnera konference, odpovědi na dotazy posluchačů

Společnost Knauf pravidelně přináší novinky a rozšiřuje požárně technické možnosti svých deskových materiálů, např. protipožární řešení pro vysoké příčky, skladby příček kin, zavěšené a samonosné podhledy a mnoho dalších. Ověřenou novinkou je požární ochrana protipožárními omítkami na bázi sádry (Vermiplaster) a cementu (Sibaterm), které přináší nové možnosti u tvarově složitých konstrukcí nebo tam, kde použití obkladu z deskových materiálů není vhodné. Na otázky bude odpovídat Ing. Miroslav Nyč.

Ing. Miroslav Nyč je absolventem Fakulty stavební ČVUT v Praze (rok 1993). Po projekčních začátcích od roku 1994 pracuje ve firmě Knauf, stál u zrodu zavádění protipožárních systémů v České republice. V současnosti jako působí jako vedoucí výzkumu a vývoje, produktmanagementu a technického oddělení. Je dlouholetým členem mezinárodních pracovních skupin firmy Knauf, kde byl mimo jiné odpovědný za organizaci produktového managementu a výzkumu a vývoje východní Evropy. Je autorem odborně populárních publikací o sádrokartonu a řady odborných článků k tomuto tématu.

Vliv materiálové skladby ETICS na požární bezpečnost budov

Ing. Ladislav Valeš

Přednáška hodnotí vliv materiálové skladby sestavy ETICS, především vliv kvality použitého izolantu, na požární bezpečnost budovy. Z rozboru konkrétních požárů je v první části vyvozen závěr, že kritickou cestou šíření požáru přes fasádu je u bytových domů vzestupná vertikální linie okno – okno.  Ve druhé části přednášky je proveden rozbor požadavků aktuálně účinné směrnice ETAG 004:2013 (www.eota.eu) pro ETICS s výsledkem, že pro mechanicky upevněné systémy ETICS aktuálně v EU nemáme systémově ověřený prvek pro záchyt zatížení od vlastní hmotnosti sestavy ETICS.

Ing. Ladislav Valeš absolvoval v roce 1981 Stavební fakultu ČVUT v Praze v oboru pozemní stavby. V roce 1994 ukončil specializační studium technického znalectví v oboru stavebnictví a ekonomika na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně. Od roku 1993 soustavně vykonává činnost soudního znalce v oboru stavebnictví se specializací na vady a poruchy staveb. Od roku 2000 se specializuje na vady a poruchy kontaktně montovaných zateplovacích systémů obvodových plášťů budov (ETICS).

Role MČ v otázkách požární bezpečnosti a prevence

Mgr. et Mgr. Pavel Krčílek, DiS.

Úřad městské části Praha 11 jako jeden z úřadů zařazených do systému výkonu samostatné působnosti a výkonu přenesené působnosti v hlavním městě Praze má též svoji nezastupitelnou roli při přípravě na mimořádné události, krizové situace i jejich následné řešení či likvidaci. S jakými specifiky musí na svém území bojovat městské části v rámci požární bezpečnosti a jak mohou být nápomocni hasičům HZS hl. m. Prahy v rámci zajištění a řešení mimořádných událostí spojených s požáry výškových budov, zahořením panelových domů či zajištění ochrany všech zde bydlících nájemníků? Na příkladu dobré praxe bude z pohledu zástupce oddělení krizového řízení prezentována jedna z mnoha částí bezpečnostní mozaiky sídlištního konceptu osmdesátitisícového Jižního Města – největšího sídliště v ČR.

Mgr. et Mgr. Pavel Krčílek, DiS., je vedoucí oddělení krizového řízení, obrana, policie, odbor kancelář starosty, ÚMČ Praha 11; www.praha11.cz

Požáry bytových domů vybraných sídlištních celků

kpt. Ing. Martin Podjukl

MV-GŘ HZS ČR disponuje obsáhlou a velmi podrobnou evidencí požárů a jiných mimořádných událostí se zásahy jednotek požární ochrany. Tato evidence zahrnuje veškeré podstatné údaje související s vedením a řízením zásahu, ale také s následnými procesními úkony zejména ve vztahu ke zjišťování příčin vzniku požárů. I když jsou data primárně určena právě pro efektivní nasazování sil a prostředků jednotek požární ochrany, lze je za určitých podmínek využít i k jiným účelům. Na příkladu městské části Praha 11 a některých dalších vybraných sídlištních celků větších měst je možné demonstrovat typické požáry, které jsou pro tyto oblasti charakteristické.

kpt. Ing. Martin Podjukl je vrchním komisařem ve funkci vyšetřovatel požárů Ministerstva vnitra ČR – generální ředitelství HZS ČR, odbor prevence. Působí jako koordinátor a metodik s celorepublikovou působností pro usměrňování výkonu služby v oblasti statistického sledování událostí na úseku požární ochrany a ve vztahu k výkonu zjišťování příčin vzniku požárů.

Zajištění požární bezpečnosti na objektu MČ Prahy 11

Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

Přednáška se bude zabývat problematikou zajištění požární bezpečnosti na objektu MČ Prahy 11 a podrobněji bude v jedné části rozebírat podmínky kontrol požárně bezpečnostních zařízení.

Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. je jednatelem společnosti Peritas servis, s.r.o., poskytující komplexní služby v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, revize požárně bezpečnostních zařízení, a členem prezídia profesní komory požární ochrany.

Panelová diskuse autorů předchozích přednášek a zástupce společnosti CIUR a společnosti Zahas, hlavních partnerů konference, odpovědi na dotazy posluchačů

Společnost CIUR provedla zkoušku požární odolnosti nosného stěnového panelu s dřevěným rámem a zdravou foukanou izolací Climatizer Plus. Čemu dokáže moderní konstrukce na bázi dřeva a výplní z foukané celulózy Climatizer Plus odolat? Jakých mezních stavů lze s touto ekologickou recyklovatelnou izolací dosáhnout? Příspěvek Vás provede jednou ze standardních zkoušek požární odolnosti, jejíž výsledek překvapil nejednoho odborníka. Firma CIUR nepodceňuje žádnou vlastnost konstrukce a chce se posunout dál ve vývoji konstrukcí s vysokou úrovní požární odolnosti. Na otázky bude odpovídat Ing. Jiří Labudek, Ph.D.

Ing. Jiří Labudek, Ph.D. je absolventem Fakulty stavební VŠB -TUO. V roce 2012 dokončil studia v oboru Teorie konstrukcí se zaměřením na stavební fyziku a konstrukce na bázi dřeva. Dlouhodobě působil jako pedagogicko-vědecký pracovník na Katedře prostředí staveb a TZB VŠB-TUO. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. je autorem či spoluautorem desítek zahraničních i tuzemských publikací. V současné době pracuje pro firmu CIUR a.s. jako obchodní zástupce. Nadále se věnuje vývoji nových konstrukčních soustav na bázi dřeva s využitím celulózových foukaných izolací.

Společnost Zahas prezentuje systém FirePro – nezávislé aerosolové hasicí zařízení, hasící požáry tříd A, B, C i F v uzavřených prostorách. Účinnost systému, která má mnohonásobně vyšší hasební účinnost než běžná hasiva, závisí na včasné detekci požáru a na co nejrychlejším vyplnění chráněného prostoru aerosolem při zamezení nežádoucího úniku aerosolu do okolí. Při hašení se nespotřebovává vzdušný kyslík, aerosol není toxický pro lidi ani živé organismy, nekoroduje a nezpůsobuje poškození elektronických zařízení – systém je maximálně ekologický.

Aktuální úvahy nad větráním chráněných únikových a zásahových cest

Ing. Stanislav Toman

Bude prezentována kritická analýza současných národních normových předpisů pro větrání chráněných únikových a zásahových cest v budovách. Vysvětlí se nedostatky, kontroverze a chyby stávající úpravy tohoto větrání. Současně budou představeny základní potenciální návrhy, které chtějí přispět k tvorbě nové koncepce a revidovaných standardů pro tuto oblast požárního větrání.

Ing. Stanislav Toman absolvoval ČVUT Fakultu strojní v roce 1980. Dlouhodobě se specializuje na požární větrání budov, tj. na větrání chráněných únikových cest a na zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT) jako projektant. Aktivně spolupracuje s Odborem prevence Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Je členem technických normalizačních komisí TNK 27 – Požární bezpečnost staveb a TNK 132 – Technické prostředky a zařízení požární ochrany.

Panelová diskuse autora předchozí přednášky a zástupce společnosti Lindab, hlavního partnera konference, odpovědi na dotazy posluchačů

Společnost Lindab, divize Ventilace, vám představí kompletní certifikované potrubní systémy pro odvod kouře a tepla. Bude se zabývat požadavky české a evropské legislativy v této oblasti a bude prezentovat nový koncept Lindab – Good Thinking. Na otázky bude odpovídat Ing. Adriána Kelnarová.

Ing. Adriána Kelnarová je absolventka VŠB-TU Ostrava. Působí jako produktová manažerka ve společnosti LINDAB s.r.o., divize Ventilace. V oboru větrání a klimatizace má šestiletou praxi.

17:00
Předpokládaný konec konference