Program konference

9:00 - 9:30
Registrace
9:30
Zahájení konference Požární bezpečnost staveb 2019
BLOK 1
9:40 - 11:50
Ing. arch. Jakub Masák, Masák & Partner
Obnova Libušína na Pustevnách

Eva Polatová, Národní památkový ústav
Prověřovací a taktická cvičení Hasičského záchranného sboru na památkových objektech

Ing. Martin Podjukl, MV ČR, HZS ČR
Příčiny a okolnosti vzniku požárů památek

Panelová diskuse přednášejících z předchozího bloku, odpovědi na dotazy posluchačů v on-line aplikaci
Diskutovat budeme o samé památkové a technické podstatě obnovy Libušína, vyslechneme ale také přístup orgánu památkové péče a zástupce hasičského záchranného sboru. Zazní podrobnosti k požáru památky i zajištění požární bezpečnosti jednak Libušína a jednak památkově chráněných objektů obecně.
Přestávka
BLOK 2
12:20 - 14:15
doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD., Žilinská univerzita v Žilině
Drevostavby a požiar – bezpečnosť, prax a budúcnosť

Ing. Marek Pokorný, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze, UCEEB
Historie, současnost a vize pro požární bezpečnost staveb v ČR

Ing. Robert Prix, Archaplan
Zhodnocení stávajícího stavu požadavků na požární bezpečnost dřevostaveb v ČR a v zahraničí

Panelová diskuse přednášejících z předchozího bloku a zástupce generálního partnera konference, společnosti ISOVER, odpovědi na dotazy posluchačů v on-line aplikaci
České požární předpisy mají dlouholetou historii. Jejich postupným doplňováním a rozšiřováním vznikl komplex norem, který vzešel z požadavků na stavby 20. století, musí však stanovovat požadavky na stavby současné. Diskuse se bude týkat současného stavu kodexu a přístupu k požární bezpečnosti staveb realizovaných moderními systémy.
S generálním partnerem konference, společností ISOVER, budeme diskutovat nejnovější systémy požární ochrany konstrukcí aktuálně testované požárními laboratořemi.
Přestávka
BLOK 3
14:35 - 15:30
Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., Profesní komora požární ochrany, Peritas
Požární bezpečnost zrekonstruované budovy Národního muzea v Praze

Panelová diskuse s přednášejícím, odpovědi na dotazy posluchačů v on-line aplikaci
Rekonstrukce Národního muzea je jednou z nejvýznamnějších a nejviditelnějších stavebních realizací posledních let v hlavním městě a v ČR obecně, přitom podrobnosti o tom, jak komplexní byl přístup k vytvoření moderní budovy, zůstaly veřejnosti tak trochu utajeny. V přednášce i v diskusi se budeme snažit rozkrýt, jak se aplikovala moderní požární bezpečnost na jedinečnou neorenesanční památku.

Obnova Libušína na Pustevnách

Ing. arch. Jakub Masák

Chata Libušín je dílem slovenského architekta Dušana Jurkoviče a stojí na Pustevnách v obci Prostřední Bečva. V roce 2016 začala kompletní obnova památky po požáru v roce 2014. Autorem projektu je architektonický ateliér Masák & Partner. Přednáška se bude zabývat obnovou Libušína z památkového a architektonického hlediska, které je však požadavky na požární bezpečnost zásadně ovlivněno. Prezentovány budou např. okolnosti rozhodnutí o umístění stabilního hasicího systému, uplatněná pravidla rozvodů médií, řešení těsnosti stavby a topeniště z hlediska využití plynového hasicího systému a další aspekty obnovy památky jako celku.

Ing. arch. Jakub Masák absolvoval Fakultu architektury ČVUT v Praze (1996). V letech 1992 2000 spolupracoval s prof. Gustavem Peichlem ve Vídni. Ing. arch. Jakub Masák je akreditovaný jako nezávislý architekt a člen České komory architektů. Od roku 1996 řídí architektonické studio Masák & Partner. Hlavní náplní jeho odborné činnosti je renovace památek, v posledních letech rovněž nízkoenergetické projekty. Od roku 2005 se atelier Masák & Partner zaměřuje také na projektový management (management projektových prací, řízení ziskových aspektů projektu jako je prodej, marketing, financování, rovněž personální management a další).

Prověřovací a taktická cvičení Hasičského záchranného sboru na památkových objektech

Eva Polatová

Na základě dohody mezi Národním památkovým ústavem a MV-Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru jsou prováděna taktická nebo prověřovací cvičení na státních hradech a zámcích. Hlavním cílem je prověřování možností jejich hašení a tím zajištění, co nejefektivnějšího zásahu jednotek požární ochrany při případném požáru kulturních nebo národních kulturních památkách.

Eva Polatová je odborně způsobilou osobou v požární ochraně a prevenci rizik od r. 2009. Požární ochraně památkových objektů se věnuje 13 let. Absolvovala akreditovaný kurz Manažer bezpečnostních služeb. V roce 2014 se stala bezpečnostní ředitelkou Národního památkového ústavu. Její hlavní pracovní náplní je metodické řízení a poskytování konzultací včetně publikačních a přednáškových aktivit v oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce a bezpečnosti. Je spoluautorkou metodické příručky „Požární ochrana památkových objektů“.

Příčiny a okolnosti vzniku požárů památek

kpt. Ing. Martin Podjukl

I sebemenší požár znamená pro památkově chráněné stavby obrovské riziko. Požáry v těchto objektech vznikají z různorodých příčin a mají stejně tak různorodé následky. Cílem příspěvku je odhalit některé charakteristické znaky a okolnosti vzniku mediálně zajímavých případů požárů památek. Společně s rozborem dílčích a méně známých požárů historických a církevních budov lze zhodnotit současné možnosti a limity požární ochrany těchto unikátních staveb.

kpt. Ing. Martin Podjukl, vrchní komisař ve funkci vyšetřovatel požárů Ministerstva vnitra ČR, generálního ředitelství HZS ČR, odbor prevence. Je absolventem VšB-TU Ostrava, obor bezpečnostní inženýrství. Od roku 2005 ve služebním poměru působil zejména v oblasti ochrany kritické infrastruktury. Od roku 2011 se zaměřuje na analytickou činnost související s problematikou požární prevence a vyšetřování příčin vzniku požárů. V rámci své profese publikuje a přednáší.

Drevostavby a požiar – bezpečnosť, prax a budúcnosť

doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD.

Na drevostavby boli v požiarnom kódexe historicky kladené prísne požiadavky a značné obmedzenia. Drevo ako stavebný materiál však ponúka mnohé výhody, ktoré sa dostávajú do popredia spolu so zvýšeným využívaním obnoviteľných zdrojov a požiadavkami na energetickú efektívnosť stavieb. Cieľom prednášky je preto priblížiť možnosti bezpečného využitia dreva v konštrukciách a povrchových úpravách stavieb a zároveň vysvetliť niektoré miskoncepcie, ohľadom dreva a drevostavieb. Zároveň bude rámcovo odprezentovaný slovenský prístup k požiarnej bezpečnosti viacpodlažných drevostavieb, ktorý v ostatných rokoch prešiel výraznou zmenou. Finálna časť prednášky bude venovaná využitiu požiarneho inžinierstva pri navrhovaní drevostavieb v kontexte aktuálne riešených úloh technickej normalizácie ISO.

Doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD., v současnosti působí na katedře Požárního inženýrství Fakulty bezpečnostního inženýrství Žilinské univerzity v Žilině. Zabývá se požárním inženýrstvím, posuzováním požárního rizika, požární bezpečností staveb a požárně bezpečným používáním stavebních materiálů z obnovitelných zdrojů. Aktivně se věnuje mezinárodní technické normalizaci v CEN a ISO, kde vede pracovní skupinu WG10 Fire Risk Assessment. Působí též v TK17 Protipožiarna bezpečnosť stavieb a je autorem změn, které umožnily v podmínkách SR realizovat vícepodlažní dřevostavby.

Historie, současnost a vize pro požární bezpečnost staveb v ČR

Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

Druhá polovina minulého století představovala po 2. světové válce dramatický rozvoj v oblasti stavebnictví. Masivní rozvoj unifikované panelové bytové výstavby, ale též občasná a průmyslová výstavba si vyžádaly novodobý koncept v hodnocení požární bezpečnosti staveb včetně pokročilého prokazování požárních vlastností stavebních výrobků a konstrukcí. Podstatné změny nastaly zejména v 70. letech, kdy výzkumný tým pod vedením pana doktora Vladimíra Reichela s poznatky ze zahraničí uvedl v život a dále intenzivně rozvíjel tzv. požární kodex, na jehož základech stojí požární bezpečnost staveb v ČR dodnes. Důležité změny pro požární obor s ohledem na politické směřování státu se odehrály při změně režimu (1989), rozpadu Československa (1993) a vstupem ČR do Evropské unie (2004) s postupným zaváděním evropských návrhových norem (Eurokódů) či systémem jednotného zkoušení a klasifikace stavebních konstrukcí a výrobků. V současné době je předmětem odborné diskuse, do jaké míry rekonstruovat a zjednodušit požární kodex v oblasti projektování staveb s ohledem na soudobé potřeby a poznatky v oboru stavebnictví.

Ing. Marek Pokorný, Ph.D., absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze (2005). Od roku 2007 působí jako oborný asistent na Katedře konstrukcí pozemních staveb. Šest měsíců hostoval v požární laboratoři na univerzitě Stord-Haugesund v Norsku (2009/2010). Disertační práci (2012) zpracoval na téma Instalační šachty z požárního hlediska. Od roku 2013 je vědecko-výzkumným pracovníkem v požární laboratoři UCEEB ČVUT v Praze. Je spolupracovníkem TNK 27 – Požární bezpečnost staveb.

Zhodnocení stávajícího stavu požadavků na požární bezpečnost dřevostaveb v ČR a v zahraničí

Ing. Robert Prix

Přednáška řeší historický vývoj dřevostaveb a předpisů požární ochrany v oblasti navrhování hořlavých konstrukčních systémů v České republice a v zahraničí s důrazem na třídění konstrukčních systémů a použití hořlavých hmot. Srovnání je provedeno pro Českou republiku a zahraničí. Nové návrhové postupy a požární bezpečnost dřevostaveb budou nastíněny dle nových postupů v rámci připravované změny stavebního zákona.

Ing. Robert Prix absolvoval v roce 1991 Fakultu stavební na ČVUT v Praze. Zabývá se návrhem konstrukcí a ve spolurpáci s ČVUT prosazuje používání eurokódu pro návrh staveb v oblasti za běžné teploty i za požáru. V týmu ČVUT je spoluřešitelem Analýzy bezpečnostních přístupů v oblasti navrhování požární bezpečnosti staveb a návrhu řešení pro ČR, zadanou Generálním ředitelstvím HZS. Je hlavním projektantem firmy ARCHAPLAN s. r. o.

Diskuse s generálním partnerem konference

Ing. Pavel Rydlo

Společnost Isover jako člen koncernu Saint-Gobain vyrábí a na trh dodává kompletní portfolio tradičních tepelných, zvukových a protipožárních izolací, zejména kamennou vatu, skelnou vatu a pěnový polystyren. Dlouhodobě se také zabývá vývojem tepelně, zvukově a požárně odolných konstrukcí. Každým rokem uvádí na trh řadu novinek a nejinak tomu bude i rok příští. Na jaké hlavní novinky v oblasti požární bezpečnosti stavebních konstrukcí se mohou od Isoveru příští rok projektanti těšit, nám zodpoví Ing. Pavel Rydlo, technický manažer firmy.

Ing. Pavel Rydlo pracuje jako technický manažer společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. divize Isover. Vystudoval ČVUT v Praze, je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby. Od roku 1996 se aktivně zabývá vývojem a aplikacemi tepelných izolací pro stavebnictví.

Požární bezpečnost zrekonstruované budovy Národního muzea v Praze

Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

Zrekonstruovaná novorenesanční budova Národního muzea v Praze architekta Josefa Schulze byla otevřena na 28. října 2018 v den 100. výročí vzniku Československa. Autorem generální rekonstrukce, která probíhala sedm let, je Ing. arch. Zdeněk Žilka. Přednáška podrobně popíše rekonstrukci Národního muzea v Praze z hlediska podmínek požární bezpečnosti. V úvodní části bude shrnuta historie národního muzea, stavební provedení, představeny základní principy řešení požární bezpečnosti při rekonstrukci. Další část je věnována zkušenostem z vlastní výstavby, průběh prací, doplněné množstvím fotografií. Součástí přednášky je video dokumentace z průběhu koordinačních funkčních zkoušek.

Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., je jednatelem společnosti Peritas s.r.o., poskytující komplexní služby v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, revize požárně bezpečnostních zařízení, a členem prezídia Profesní komory požární ochrany.